Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nạiông ty Cổ Phần Nam Sơn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Công ty Cổ Phần Nam Sơn.